[Microsoft Excel] Hàm LEFT(), RIGHT(), MID()

Trong quá trình nhập liệu và xử lý, bạn sẽ gặp các trường hợp cần phải trích xuất dữ liệu trong một hoặc nhiều ô và để không cần nhập liệu lại (đối với dữ liệu lớn) thì bạn phải tìm giải thuật hoặc hàm để xử lý trực tiếp được vấn đề của mình. Sau đây là một số hàm được hỗ trợ sẵn từ Excel như: LEFT(), RIGHT(), MID()… Ngoài ra còn một số xử lý nâng cao khác.

1. Hàm “LEFT()”: Trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

– Cú pháp: LEFT(text, [num_chars]). Trong đó:

text: bắt buộc, chuỗi có chứa các ký tự mà bạn muốn xử lý.

num_chars: tùy chọn, chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn lấy.

  • num_chars phải lớn hơn hoặc bằng 0;
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của dữ liệu thì sẽ trả về toàn bộ dữ liệu;
  • Nếu num_chars không nhập thì mặc định sẽ là 1.

 

2. Hàm “RIGHT()”: Trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong một chuỗi dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

– Cú pháp: RIGHT(text, [num_chars]). Trong đó:

text: bắt buộc, chuỗi có chứa các ký tự mà bạn muốn xử lý.

num_chars: tùy chọn, chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn lấy.

  • num_chars phải lớn hơn hoặc bằng 0;
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của dữ liệu thì sẽ trả về toàn bộ dữ liệu;
  • Nếu num_chars không nhập thì mặc định sẽ là 1.

 

3. Hàm “MID()”: Trả về một hoặc nhiều ký tự cụ thể trong một chuỗi bắt đầu từ vị trí và dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

– Cú pháp: MID(text, start_num, num_chars). Trong đó:

text: bắt buộc, chuỗi có chứa các ký tự mà bạn muốn xử lý.

start_num: bắt buộc, vị trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn lấy. Ký tự đầu tiên trong ô dữ liệu bắt đầu là 1.

num_chars: bắt buộc, chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn lấy.